Projektai

SITTI projektai

 • 2023-(2025) m. – Policijos departamentas prie LR VRM kartu su partneriu VDU (SITTI) vykdo NextGenerationEU projektą „Informacijos teikimo gyventojams procesų ir paslaugų skaitmenizavimas, automatizavimas bei optimizavimas policijoje, panaudojant dirbtinio intelekto technologijas (DI.POLIS)“, Nr. 02-085-P-0003. Projekto vadovas: Evaldas Visockas. Projekto VDU dalies vadovas: dr. D. Amilevičius.
 • 2023-(2025) m. – SITTI vykdo NextGenerationEU projektą „Piliečių įtraukimo į Vytauto Didžiojo universiteto mokslo kampanijas skatinimas, sukuriant palankią ekosistemą piliečių surinktų duomenų panaudojimui moksliniuose tyrimuose (Vis.DuomUo)“, Nr. 10-040-T-001. Projekto tyrimų vadovė: dr. S. Milčiuvienė. Dalyviai: dr. T. Berkmanas, dr. D. Amilevičius, dr. V. Kavaliauskaitė-Vilkinienė.
 • 2022-(2026) m. – dalyvavimas COST veikloje OPINION (CA21129). Dalyviai: dr. D. Amilevičius ir doc. dr. A. Utka.
 • 2022 m. – dalyvavimas projekte DIGIRES – Supporting Collaborative Partnerships for Digital Resilience and Capacity Building in the Times of Disinfodemic/COVID-19 (vad. A. Balčytienė). D. Amilevičius ir A. Utka atsakingi už išteklių kūrimą neuroninių tinklų apmokymui.
 • 2022-(2026) m. – dalyvavimas COST veikloje „Universalijos, įvairovė ir anomalijos kalbų technologijose (UniDive)“ (CA21167). Dalyviai: dr. J. Kovalevskaitė, doc. dr. E. Rimkutė, dr. L. Boizou.
 • 2022-(2024) m. – dalyvavimas COST veikloje “European network for Web-centred linguistic data science (NexusLinguarum)” (CA18209). Dalyviai: doc. dr. A. Utka.
 • 2022 m. – SITTI vykdė projektą „Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje – Human Language Technologies – The Baltic Perspective (BALTIC HLT 2022)“. VDU mokslo projektas. Vad. A. Utka.
 • 2021-(2024) m. – Horizon 2020 programos projektas  „Transform 4 European Research and Innovation“ (T4ERI https://cordis.europa.eu/project/id/101035805).

HMF KLC, HMF TKIDTC, IF ISL vykdyti projektai:

HMF Kompiuterinės lingvistikos centro projektai

 • 2020-2022 m. VDU KLC vykdo LMT Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 programos projektą ,,Arbitraliosios lietuvių kalbos kolokacijos: atpažinimas, aprašymas, vartojimas“ (ARKA) (Nr. S-LIP-20-18). Projekto svetainė – https://arka.pastovu.vdu.lt/. Vad. E. Rimkutė.
 • 2020-2022 m. VDU KLC kartu su MRU vykdo LMT mokslininkų grupių projektą „Dvikalbis automatinis terminų atpažinimas“ (DVITAS) (Nr. P-MIP-20-282). Projekto svetainė – klc.vdu.lt/dvitas. Vad. A. Utka.
 • 2017-2022 m. vykdo ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) . Projekto svetainė – kalbu.vdu.lt.
 • 2017-2020 m. vykdo ES struktūrinių fondų projektą „Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0002). Projekto svetainė – semantika.lt. Vad. D. Amilevičius.
 • 2016–2018 m. kartu su BPTI vykdė projektą „Lietuvių kalbos pastoviųjų junginių automatinis atpažinimas (PASTOVU)“, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Vad. E. Rimkutė. Projekto svetainė – mwe.lt.
 • 2015-2016 m. VDU KLC ir VDU Informatikos fakultetas, kartu su VU ir KTU partneriais vykdė projektą Lietuvos narystė tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje – „Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (CLARIN ERIC)“. Vad. A. Utka. Projekto svetainė – clarin-lt.lt
 • 2014-2015 m. KLC kartu su VDU Informatikos fakultetu ir KTU įgyvendino Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektą: Automatiniai autorių ir autorių grupių individualaus stiliaus nustatymo tyrimai (ASTRA), vad. J. Kapočiūtė-Dzikienė. Projekto svetainė.
 • 2012-2015 m. KLC kartu su VDU Informatikos fakultetu ir KTU vykdė projektą „Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams“, kuris yra finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto Informacinės visuomenė visiems įgyvendinimo priemonę Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje (nr. VP2-3.1-IVPK-12-K). Vad. D. Amilevičius. Projekto svetainė – semantika.lt.
 • 2011–2012 m. vykdė LMT mokslininkų grupių projektą Foneminė lietuvių kalbos žodžių ir morfemų struktūra: jų tipai, distribucija, morfemų sankloda (nr. MIP-106/2011).
 • 2010–2012 m. vykdė ES struktūrinių fondų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą Semantinis informacijos valdymo variklis (SIVV) (nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-048).
 • 2010–2012 m. Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektas → Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI 2) (nr. LIT-2-44).
 • 2011–2012 m. ES tarpvalstybinės Lietuvos–Latvijos bendradarbiavimo programos (en. Cross-border Cooperation programme) projektas → Humanitarinių mokslų švietimo infrastruktūra Rytų Latvijoje ir Lietuvoje (Kaunas) (http://hipilatlit.ru.lv/). Vad. A. Utka.
 • 2010–2011 m. Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektas Dabartinės lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių daryba (I dalis).
 • 2010–2011 m. Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos krypties Mokslininkų iniciatyva parengti projektai projektas Morfeminė lietuvių kalbos žodžių struktūra (Morfema).
 • 2010 m. Nacionalinės mokslo programos Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas projektas Lituanistinių skaitmeninių išteklių metaduomenų sistemos sukūrimas ir suderinimas su CLARIN. Vad. V. Fomin.
 • 2009 m. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programos projektas Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI). Vad. E. Rimkutė.
 • 2006–2009 m. ES FP6 programos projektas ReSIST (Resilience for Survivability in IST).
 • 2007–2008 m. Valstybinio mokslo ir studijų fondo mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007–2008 metų programos projektas Internetiniai ištekliai: anotuotas lietuvių kalbos tekstynas ir anotavimo priemonės (ALKA 2).
 • 2005–2007 m. Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto 3 priemonės Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra projektas Internetinė informacijos vertimo priemonė.
 • 2005–2006 m. Valstybinio mokslo ir studijų fondo Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros Tautinio identiteto išsaugojimo globalizacijos sąlygomis krypties projektas Lietuvių kalbos išlikimas globalizacijos sąlygomis: anotuotas lietuvių kalbos tekstynas (ALKA).
 • 2004–2005 m. Tarptautinis projektas COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research, 277) Netiesinė kalbos ruošyba.
 • 2005 m. Valstybinio mokslo ir studijų fondo projektas Lietuvių kalbos teksto kirčiavimas internete.
 • 2000–2006 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos programos Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje 2000–2006 projektas Automatinis lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimas ir lietuvių šnekos automatinė transkripcija.
 • 2000–2006 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos programos Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje 2000–2006 projektas Paralelus lietuvių kalbos tekstynas.
 • 1998–2005 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metais programos Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas projektas Tęstiniam lietuvių kalbos tekstynui rengti.
 • 2002–2003 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamas projektas Liaudies dainų ritmo atpažinimo metodai ir jų tyrimas.
 • 1998–1999 m. Europos komisijos remiamas MLIS programos projektas ELAN (European Language Activity Network).
 • 1998–2001 m. Europos komisijos remiamas COPERNICUS programos projektas TELRI II (Trans-European Language Resources Infrastructure).
 • 1995–1997 m. Europos komisijos remtas COPERNICUS programos projektas TELRI (Trans-European Language Resources Infrastructure).
 • 1994 m. ECI (European Corpus Initiative).

HMF Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro projektai

EUROPOS KOMISIJOS REMIAMI TARPTAUTINIAI MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTAI
Koordinuojami / koordinuoti projektai:

 • 2009–2011 m. – FREPY – Friendly Resources for Playful Therapy, reg. nr. 503551-LLP-1-2009-1-Lt-Comenius-CMP. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė.

Partneriniai projektai:

 • 1994–2012 m. – Pre-and Protomorphology in Language Acquisition – koordinuoja Austrijos mokslų akademija. Vadovas prof. W. U. Dressler.
 • 2014-2018 m. – COST IS1401 – Strengthening Europeans’ capabilities by establishing the European literacy network. Koordinavo Porto universitetas. Vadovė EK. Prof. Rui A. Alves.
 • 2012-2017 m. – COST IS1208 – Collaboration of Aphasia Trialists (CATs), EK. Koordinavo Glazgo universitetas. Vadovas Prof. M. Brady.
 • 2008–2012 m. – COST IS0804 – Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment. Koordinavo Izraelio Bar-Ilan universitetas. Vadovė dr. Sh. Armon-Lotem.
 • 2006–2010 m. – COST A33 – Cross-linguistically robust stages of children’s linguistic performance. Koordinavo Berlyno bendrosios kalbotyros centras (ZAS). Vadovas dr. U. Sauerland.
 • 2007–2009 m. – CLAD – Crosslinguistic Language Diagnosis. Koordinavo Londono universiteto koledžas (London University College). Vadovė prof. H. J. K. Vas der Lely.
 • MOLAN – Network for the exchange of information about good practices that serve to motivate language learners. Koordinavo Berlyno laisvasis universitetas (Freie Universität Berlin). Vadovas W. Mackiewicz.
 • 2007 m. Be multilingual! – Raising motivation of foreign language learners by implementing modern ways of learning in the tourist sector. Koordinavo Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. Vadovė K. Doerr.
 • 2008-2010 m. – Hook up! – CE Language Learning Gateway. Koordinavo Campus Europea. Vadovė M. Gonzalez.

LIETUVOS INSTITUCIJŲ REMIAMI MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTAI
Koordinuojami / koordinuoti projektai:

 • 2018–2020 m. – Kalbos neišsivystymo požymiai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje: spontaninės ir išgautosios kalbos analizė bei eksperimentiniai tyrimai. Finansuojama LMT pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Vadovė dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė.
 • 2016–2018 m. – Šiuolaikinė sakytinė lietuvių kalba: leksikos ir gramatikos tyrimas tekstynų lingvistikos metodu. Finansuojama LMT pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Vadovė dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė.
 • 2016–2017 m. – Netipiškos kalbos raidos specifika: dvynių kalbos atvejis. Finansuojama LMT pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Vadovė dr. Ingrida Balčiūnienė.
 • 2015 m. – Sintaksinės sakytinės lietuvių kalbos ypatybės: tekstyno analizė. Finansuojama LMT pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Vadovė dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė.
 • 2012–2013 m. – Lietuvių vaikų kalbos ilgalaikio stebėjimo tekstyno formavimas. Finansuojama LMT pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Vadovė dr. Ingrida Balčiūnienė.
 • 2009–2011 m. – Lietuvių vaikų kalba: įtakos ir tendencijos. Finansuota LMT. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė.
 • 2009 m. – Leksinės ir gramatinės sakytinės lietuvių kalbos ypatybės: tekstyno analizė. Finansuota VMSF. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė.
 • 2009 m. – COST IS0804 – Daugiakalbės visuomenės kalbos sutrikimai: lingvistinių tyrimų gairės. Finansuota TPA. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė.
 • 2006–2009 m. COST A33 – Vaikų kalbinė raida ir kalbos sutrikimų diagnozė: tipologiniai kalbų tyrimai ir praktinis taikymas. Finansuota TPA. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė.
 • 2007–2008 m. – Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno kūrimas.  Finansuotas VMSF. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė.
 • 2006 m. – Šnekamosios lietuvių kalbos tekstynas: skaitmeninimas ir gramatinis anotavimas. Finansuota VMSF. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė.

Partneriniai projektai:

 • 2017–2023 m. Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas. Finansuojama ES SF pagal Studijų tarptautiškumo didinimo priemonės nr. 09.3.1-ESFA-V-709 9 prioritetą Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas. Koordinuoja Vilniaus universitetas. Vadovė dr. Gina Kavaliūnaitė.
 • 2010–2013 m. – Lietuvos miestai ir miesteliai. Lietuvos kalbinis žemėlapis. Koordinuoja Vilniaus universitetas. Vadovė doc. dr. M. Ramonienė. Finansuojama LMT.
 • 2007–2009 m. – Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose. Koordinavo Vilniaus universitetas. Vadovė doc. dr. M. Ramonienė. Finansuota VMSF.

IF Intelektualių sistemų laboratorijos projektai

 • 2021-2022 m. „Dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįsto virtualaus mokytojo groti muzikos instrumentais technologijos komercinimas (MUZIKA)“ Nr. 01.2.2-MITA-K-702-11-0011. Finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“. Vykdytojas – UAB Intelektika. Partneris – VDU IF Intelektalių sistemų laboratorija.
 • 2020-2021 m. „Dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįstų kalbos technologijų MTEP rezultatų komercinimas (ASTRA)“ Nr. 01.2.2-MITA-K-702-09-0043, finansuotas pagal 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“. Partneris – UAB „Intelektika“.
 • 2017-2020 m. ES struktūrinių fondų projektą „Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0002). Projekto svetainė – semantika.lt. Vad. D. Amilevičius.