Valdymas

SITTI taryba:

     Pirmininkė: prof. Valdonė Darškuvienė (VDU EVF/ISM ekonomika ir finansai)

     Nariai:

 • Prof. Rūta Petrauskaitė (SITTI direktorė, tarybos narė pagal pareigas)
 • Prof. Anna Verschik  (Talino universitetas)
 • Prof. Auksė Balčytienė (VDU PMDF  medijų analizė, viešoji komunikacija, žurnalistika)
 • Doc. dr. Saulė Milčiuvienė (VDU TF teisė, duomenų teisė)
 • Prof. Ineta Dabašinskienė (VDU HMF)
 • Dr. Darius Amilevičius (SITTI, VDU IF)
 • Doc. dr. Andrius Utka (SITTI, VDU HMF)
 • Mindaugas Petkevičius (VDU doktorantas)
 • Aidas Petrošius (UAB „Mediaskopas“)

SITTI direktorius:

 • įgyvendina Senato ir SITTI tarybos priimtus nutarimus, rektoriaus įsakymus;
 • leidžia SITTI darbuotojams privalomus potvarkius;
 • koordinuoja SITTI struktūrinių vienetų veiklą;
 • rūpinasi SITTI veiklos organizavimu;
 • atsako už SITTI vidaus tvarką;
 • kiekvienais metais atsiskaito SITTI tarybai už SITTI veiklą;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Universiteto Statute nustatytas
  funkcijas.

SITTI direktoratas – SITTI valdymo patariamoji institucija

SITTI direktoratą sudaro SITTI vadovas, pavaduotojai, SITTI krypčių vadovai. SITTI
direktoratui pirmininkauja SITTI direktorius.
SITTI direktorato pagrindinės funkcijos:

 • rengia SITTI veiklos ataskaitą;
 • rengia SITTI strateginius veiklos planus;
 • svarsto organizacinius klausimus;
 • rengia SITTI centralizuotai gaunamų lėšų paskirstymo sąmatą;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Universiteto Statute nustatytas
  funkcijas.