SITTI žmonės

 

 

Rūta Petrauskaitė – SITTI direktorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetoLituanistikos katedros profesorė. 2004-2010 m. vadovavo Humanitarinių Mokslų Fakulteto Kompiuterinės Lingvistikos Centrui. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, semantika, pragmatika. El. paštas: ruta.petrauskaite ETA vdu.lt

 

 

 


 

 

 

Diana Česnauskaitė – SITTI administratorė. El. paštas: diana.cesnauskaite ETA vdu.lt

 

 

 


 

Tomas Berkmanas yra Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakulteto docentas. Nuo 2011 m. iki 20015 m. – VDU Teisės fakulteto prodekanas mokslui. Nuo 2015 m. iki 2020 m. – VDU Teisės fakulteto dekanas. Tomas Berkmanas yra žurnalo Baltic Journal of Law & Politics įkūrėjas ir vyr. redaktorius, VDU Etikos komisijos pirmininkas, įvairių tyrimų ir infrastruktūrinių projektų dalyvis, LMT ekspertas, daugelio straipsnių ir konferencijų pranešimų autorius.. El. paštas: tomas.berkmanas ETA vdu.lt

 

 


 

 

Agnė Bielinskienė – SITTI vyresnioji mokslo darbuotoja. 2010 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Sujungiamojo ryšio semantika, pragmatika ir vartosena. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, semantika, terminologija, sintaksė, pastovieji junginiai. El. paštas: agne.bielinskiene ETA vdu.lt

 

 

 


 

 

Ineta Dabašinskienė – Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvių kalbos katedros profesorė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro vadovė. Aktyviai dalyvauja nacionaliniuose, Europos Komisijos ir kituose tarptautiniuose mokslo ir švietimo projektuose, yra daugelio jų koordinatorė, partnerė, ne kartą pelniusi tarptautinį pripažinimą už vykdytų projektų kokybę, aktualumą ir sklaidą. Prof. I. Dabašinskienė aktyviai dalyvauja įvairiose tarptautinėse ir nacionalinėse ekspertinėse veiklose. Mokslinių interesų kryptys – psicholingvistika, sociolingvistika, daugiakalbystė ir kalbos politika, vaikų kalbos raida, dvikalbis ir daugiakalbis ugdymas ir kt. El. paštas: ineta.dabasinskiene ETA vdu.lt

 

 

 


 

 

Virginijus Dadurkevičius – SITTI komandos narys, duomenų analitikas. Mokslinių interesų sritis: mašininis vertimas, leksikografija, automatinė morfologinė analizė, duomenų tvarkyba ir analitika. El. paštas: virginijus.dadurkevicius ETA vdu.lt

 

 

 


 

Laura Kamandulytė-Merfeldienė – SITTI vyriausioji mokslo darbuotoja. 2010 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvių kalbos būdvardžio įsisavinimas: leksinės ir morfosintaksinės ypatybės. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, psicholingvistika, natūralioji morfologija, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, kalbos įsisavinimas ir išmokimas, kalbos sturikimai ir kt. El. paštas: laura.kamandulyte-merfeldiene ETA vdu.lt

 

 

 


 

Jolanta Kovalevskaitė – SITTI vyresnioji mokslo darbuotoja. 2012 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvių kalbos samplaikos. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika (vienakalbiai ir lygiagretieji tekstynai), pastovieji junginiai, pastoviųjų junginių leksikografija. El. paštas: jolanta.kovalevskaite ETA vdu.lt

 

 

 

 


 

 

Eglė Krivickaitė-Leišienė – SITTI mokslo darbuotoja. 2016 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Vaikų kalbos fonotaktikos raida. Mokslinių interesų sritys: psicholingvistika, vaikų kalba, gimtosios kalbos įsisavinimas, specifiniai kalbos sutrikimai (SLI), dvikalbystė/daugiakalbystė. El. paštas: egle.krivickaite-leisiene ETA vdu.lt

 

 

 


 

 

Saulė Milčiuvienė yra SITTI vyriausioji mokslo darbuotoja, Teisės fakulteto docentė. Saulės Milčiuvienės pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – energetikos teisė bei skaitmenizacijos procese kylančios teisinės problemos. El. paštas: saule.milciuviene ETA vdu.lt

 

 

 


 

 

Mindaugas Petkevičius – kompiuterinis lingvistas, informatikos doktorantas. Mokslinių interesų sritys: natūralios kalbos analizė, neuroniniai tinklai. El. paštas: mindaugas.petkevicius ETA vdu.lt

 

 

 

 


 

 

 

Ieva Prameneckienė – SITTI mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, psicholingvistika, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, gimtosios kalbos įsisavinimas, dvikalbystė/daugiakalbystė. El. paštas: ieva.prameneckiene ETA vdu.lt

 

 


Gailius Raškinis – SITTI vyresnysis mokslo darbuotojas. 2000 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvių liaudies dainų užrašymas muzikos simbolių sekomis. Mokslinių interesų sritys: atpažinimo metodai, muzikos ir šnekos signalų atpažinimas, kompiuterinė ir tekstynų lingvistika. El. paštas: gailius.raskinis ETA vdu.lt


 

 

Erika Rimkutė – SITTI vyresnioji mokslo darbuotoja. 2006 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Morfologinio daugiareikšmiškumo ribojimas kompiuteriniame tekstyne. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, kompiuterinė lingvistika, automatinė morfologinė analizė, morfologinis daugiareikšmiškumas ir jo ribojimas, automatinė sintaksinė analizė, morfemika, pastovieji junginiai. El. paštas: erika.rimkute ETA vdu.lt

 

 


 

 

Andrius Utka – SITTI vyresnysis mokslo darbuotojas. 2004 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Statistinis tekstų funkcijų nustatymas. 2010-2022 m. vadovavo Humanitarinių mokslų fakulteto Kompiuterinės lingvistikos centrui. Mokslinių interesų sritys: statistinė teksto analizė, automatizuotas vertimas, tekstynų ir kompiuterinė lingvistika, statistinė tekstų analizė, terminologija, dezinformacijos kalba. El. paštas: andrius.utka ETA vdu.lt

 

 


 

Jurgita Vaičenonienė – SITTI mokslo darbuotoja, CLARIN-LT nacionalinė koordinatorė. 2011 m. apgynė daktaro disertaciją Lithuanian literature in English : a corpus-based approach to the translation of author-specific neologisms. Mokslinių interesų sritys: vertimo studijos, tekstynų lingvistika. El. paštas: jurgita.vaicenoniene ETA vdu.lt

 

 

 


KLC yra dirbę: Inga Naruševičiūtė (dirbo 1993–1995 m.); Aušra Daknevičienė (1995–1997 m.); Dalia Zabielaitė (1996–1997 m.); Ineta Savickienė (1997–1999 m.); Jurgita Mikelionienė (1995–2005 m.); Arimantas Juvencijus Raškinis (2000–2009 m.); Vidas Daudaravičius (2001–2008 m.); Vaidas Repečka (2005–2008 m.);  Asta Kazlauskienė (2006–2010 m.); Karolis Monkus (2008–2012 m.); Gintarė Grigonytė (2004–2012 m.); Irena Markievicz (2012–2013 m.); Sigita Dereškevičiūtė (2010–2015 m.); Vytautas Zinkevičius (iki 2016 m.); Francesco Zamblera (2013-2016 m.); Eugenijus Raila (2015-2016 m.); Lukas Nickus (2015-2016 m.); Loïc Boizou (2012-2022 m.).