SITTI žmonės

 

 

Rūta Petrauskaitė – SITTI direktorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetoLituanistikos katedros profesorė. 2004-2010 m. vadovavo Humanitarinių Mokslų Fakulteto Kompiuterinės Lingvistikos Centrui. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, semantika, pragmatika. El. paštas: ruta.petrauskaite ETA vdu.lt

 

 

 


 

 

 

Diana Česnauskaitė – SITTI administratorė. El. paštas: diana.cesnauskaite ETA vdu.lt

 

 

 


 

 

Darius Amilevičius – SITTI vyriausiasis mokslo darbuotojas, SITTI tarybos narys. 2019-2021 m. vadovavo Informatikos fakulteto Intelektualių sistemų laboratorijai (laboratorija ir jos tyrėjų komanda perkelta į SITTI). Mokslinių interesų sritys: kalbos technologijos, gilusis ir mašininis mokymasis, neuroninis kalbos modeliavimas, dirbtinio intelekto technologijos. Sertifikatai: IBM AI Engineering Professional Certificate. El. paštas: darius.amilevicius ETA vdu.lt

 

 


 

 

Agnė Bielinskienė – SITTI vyresnioji mokslo darbuotoja. 2010 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Sujungiamojo ryšio semantika, pragmatika ir vartosena. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, semantika, terminologija, sintaksė, pastovieji junginiai. El. paštas: agne.bielinskiene ETA vdu.lt

 

 

 


 

 

Virginijus Dadurkevičius – SITTI komandos narys, duomenų analitikas. Mokslinių interesų sritis: mašininis vertimas, leksikografija, automatinė morfologinė analizė, duomenų tvarkyba ir analitika. El. paštas: virginijus.dadurkevičius ETA vdu.lt

 

 

 


 

Laura Kamandulytė-Merfeldienė – SITTI vyriausioji mokslo darbuotoja. 2010 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvių kalbos būdvardžio įsisavinimas: leksinės ir morfosintaksinės ypatybės. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, psicholingvistika, natūralioji morfologija, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, kalbos įsisavinimas ir išmokimas, kalbos sturikimai ir kt. El. paštas: laura.kamandulyte-merfeldiene ETA vdu.lt

 

 

 


 

Jolanta Kovalevskaitė – SITTI vyresnioji mokslo darbuotoja. 2012 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvių kalbos samplaikos. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika (vienakalbiai ir lygiagretieji tekstynai), pastovieji junginiai, pastoviųjų junginių leksikografija. El. paštas: jolanta.kovalevskaite ETA vdu.lt

 

 

 

 


 

 

Eglė Krivickaitė-Leišienė – SITTI mokslo darbuotoja. 2016 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Vaikų kalbos fonotaktikos raida. Mokslinių interesų sritys: psicholingvistika, vaikų kalba, gimtosios kalbos įsisavinimas, specifiniai kalbos sutrikimai (SLI), dvikalbystė/daugiakalbystė. El. paštas: egle.krivickaite-leisiene ETA vdu.lt

 

 

 


 

 

Mindaugas Petkevičius – kompiuterinis lingvistas, informatikos doktorantas. Mokslinių interesų sritys: natūralios kalbos analizė, neuroniniai tinklai. El. paštas: mindaugas.petkevicius ETA vdu.lt

 

 

 

 


Gailius Raškinis – SITTI vyresnysis mokslo darbuotojas. 2000 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvių liaudies dainų užrašymas muzikos simbolių sekomis. Mokslinių interesų sritys: atpažinimo metodai, muzikos ir šnekos signalų atpažinimas, kompiuterinė ir tekstynų lingvistika. El. paštas: gailius.raskinis ETA vdu.lt


 

 

Erika Rimkutė – SITTI vyresnioji mokslo darbuotoja. 2006 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Morfologinio daugiareikšmiškumo ribojimas kompiuteriniame tekstyne. Mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, kompiuterinė lingvistika, automatinė morfologinė analizė, morfologinis daugiareikšmiškumas ir jo ribojimas, automatinė sintaksinė analizė, morfemika, pastovieji junginiai. El. paštas: erika.rimkute ETA vdu.lt

 

 


 

 

Andrius Utka – SITTI vyresnysis mokslo darbuotojas. 2004 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema Statistinis tekstų funkcijų nustatymas. 2010-2022 m. vadovavo Humanitarinių mokslų fakulteto Kompiuterinės lingvistikos centrui. Mokslinių interesų sritys: statistinė teksto analizė, automatizuotas vertimas, tekstynų ir kompiuterinė lingvistika, statistinė tekstų analizė, terminologija, dezinformacijos kalba. El. paštas: andrius.utka ETA vdu.lt

 

 


 

Jurgita Vaičenonienė – SITTI mokslo darbuotoja, CLARIN-LT nacionalinė koordinatorė. 2011 m. apgynė daktaro disertaciją Lithuanian literature in English : a corpus-based approach to the translation of author-specific neologisms. Mokslinių interesų sritys: vertimo studijos, tekstynų lingvistika. El. paštas: jurgita.vaicenoniene ETA vdu.lt

 

 

 


KLC yra dirbę: Inga Naruševičiūtė (dirbo 1993–1995 m.); Aušra Daknevičienė (1995–1997 m.); Dalia Zabielaitė (1996–1997 m.); Ineta Savickienė (1997–1999 m.); Jurgita Mikelionienė (1995–2005 m.); Arimantas Juvencijus Raškinis (2000–2009 m.); Vidas Daudaravičius (2001–2008 m.); Vaidas Repečka (2005–2008 m.);  Asta Kazlauskienė (2006–2010 m.); Karolis Monkus (2008–2012 m.); Gintarė Grigonytė (2004–2012 m.); Irena Markievicz (2012–2013 m.); Sigita Dereškevičiūtė (2010–2015 m.); Vytautas Zinkevičius (iki 2016 m.); Francesco Zamblera (2013-2016 m.); Eugenijus Raila (2015-2016 m.); Lukas Nickus (2015-2016 m.); Loïc Boizou (2012-2022 m.).